Aviso legal

As presentes disposicións regulan o uso do servizo do Portal da internet http://www.exponav.org que a Fundación para o Fomento do Coñecemento da Construción Naval e das Actividades Marítimas, en diante Exponav, con domicilio en Edificio Herrerías, Cantón de Molíns s/n CP 15490 de Ferrol (A Coruña), inscrita en en o Rexistro de Fundacións do Ministerio de Cultura en virtude da Orde CUL/3779/2004, do 14 de outubro, Teléfono 981 336 017, correo electrónico exponav@exponav.org pon ao dispor dos usuarios da internet.

O acceso á páxina web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos usuarios.

A utilización do Portal atribúe a condición de usuario do Portal e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. A prestación do servizo do Portal ten unha duración limitada ao momento no que o usuario se atope conectado ao Portal ou a algún dos servizos que a través do mesmo facilítanse. Por tanto, o usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Portal, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

Algúns servizos do Portal accesibles para os usuarios da internet ou exclusivos para os clientes de Exponav, poden estar sometidos a condicións particulares, regulamentos e instrucións que, no seu caso, substitúen, completan e/o modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser aceptadas polo usuario antes de iniciarse a prestación do servizo correspondente.

Propiedad intelectual e industrial

Todos os contidos do Portal, entendendo por estes a título meramente enunciativo os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte (en diante, os ‘Contidos’), son propiedade intelectual de Exponav ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación recoñecidos pola normativa vixente en materia de propiedade intelectual sobre os mesmos, salvo aqueles que resulten estritamente necesario para o uso do Portal.

As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade de Exponav ou terceiros, sen que poida entenderse que o acceso ao Portal atribúa ningún dereito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/o signos distintivos.

Condicións de uso do portal

General

O usuario obrígase a facer un uso correcto do Portal de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Exponav ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

Queda expresamente prohibido o uso do Portal con fins lesivos de bens ou intereses de Exponav ou de terceiros ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de Exponav ou de terceiros.

Contidos

O usuario comprométese a utilizar os Contidos de conformidade coa Lei e o presente viso Legal, así como coas demais condicións, regulamentos e instrucións que no seu caso puidesen ser de aplicación de conformidade co disposto na cláusula 1.

Con carácter meramente enunciativo, o usuario #de acordo con a lexislación vixente deberá absterse de:

  1. Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición, comunicar publicamente, transformar ou modificar os Contidos salvo nos casos autorizados na lei ou expresamente consentidos por Exponav ou por quen ostente a titularidade dos dereitos de explotación no seu caso.
  2. Reproducir ou copiar para uso privado os Contidos que poidan ser considerados como Software ou Base de Datos de conformidade coa lexislación vixente en materia de propiedade intelectual, así como a súa comunicación pública ou posta ao dispor de terceiros cando estes actos impliquen necesariamente a reprodución por parte do usuario ou dun terceiro.
  3. Extraer e/o reutilizar a totalidade ou unha parte substancial dos Contidos integrantes do Portal así como das bases de datos que Exponav poña ao dispor dos usuarios.

Formularios de recogida de datos

Toda a información que facilite o usuario a través dos formularios do Portal para os efectos anteriores ou calquera outros deberán ser veraces. Para estes efectos, o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá a información facilitada a Exponav perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, á situación real do usuario. En todo caso será o usuario o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a Exponav ou a terceiros pola información que facilite.

Introdución de ligazóns ao Portal

O usuario da internet que queira introducir ligazóns desde as súas propias páxinas web ao Portal deberá cumprir coas condicións que se detallan a continuación sen que o descoñecemento das mesmas evite as responsabilidades derivadas da Lei: A ligazón unicamente vinculará coa home page ou páxina principal do Portal pero non poderá reproducila de ningún xeito (inline links, copia dos textos, gráficos, etc).

Quedará en todo caso prohibido, de acordo con a lexislación aplicable e vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan ao Portal ou permitan a visualización dos Contidos a través de direccións da internet distintas ás do Portal e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao Portal de forma que:

(I) produza, ou poida producir, erro, confusión ou engano nos usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou Contidos;

(II) supoña un acto de comparación ou imitación desleal;

(III) sirva para aproveitar a reputación da marca e prestixio de Exponav;

(IV) ou de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente.

Non se realizarán desde a páxina que introduce a ligazón ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre Exponav, os seus socios, empregados, clientes ou sobre a calidade dos servizos que presta.

En ningún caso, expresarase na páxina onde se sitúe a ligazón que Exponav prestou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.

Está prohibida a utilización de calquera marca denominativa, gráfica ou mixta ou calquera outro signo distintivo de Exponav dentro da páxina do remitente salvo nos casos permitidos pola lei ou expresamente autorizados por Exponav e sempre que se permita, nestes casos, unha ligazón directa co Portal na forma establecida nesta cláusula.

A páxina que estableza a ligazón deberá cumprir fielmente coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que:

(I) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc.);

(II) induzan ou poidan inducir no usuario a falsa concepción de que Exponav subscribe, apoia, adhírese ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente;

(III) resulten inapropiados ou non pertinentes coa actividade de Exponav en atención ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.

Exclusión de responsabilidade

Da información

O acceso ao Portal non implica a obrigación por parte de Exponav de comprobar a veracidade, exactitude, adecuación, idoneidade, exhaustividad e actualidade da información fornecida a través do mesmo. Os contidos desta páxina son de carácter xeral e non constitúen, de ningún xeito, a prestación dun servizo de ningún tipo, polo que dita información resulta insuficiente para a toma de decisións persoais ou empresariais por parte do usuario.

Exponav non se responsabiliza das decisións tomadas a partir da información fornecida no Portal nin dos danos e prexuízos producidos no usuario ou terceiros con motivo de actuacións que teñan como único fundamento a información obtida no Portal.

Da calidade do servizo

O acceso ao Portal non implica a obrigación por parte de Exponav de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños.

Exponav non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo do Portal.

Da dispoñibilidade do servizo

O acceso ao Portal require de servizos e subministracións de terceiros, incluídos o transporte a través de redes de telecomunicacións cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde a Exponav. Por conseguinte, os servizos provistos a través do Portal poden ser suspendidos, cancelados ou resultar inaccesibles, con carácter previo ou compaxino á prestación do servizo do Portal.

Exponav non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Portal durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

Dos contidos e servizos enlazados a través do Portal

O servizo de acceso ao Portal pode incluír dispositivos técnicos de ligazón, directorios e mesmo instrumentos de procura que permiten ao usuario acceder a outras páxinas e portais da internet (en diante, ‘Sitios Enlazados’). Nestes casos, Exponav actúa como prestador de servizos de intermediación de conformidade co artigo 17 da Lei 34/2002, do 12 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI) e só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos Sitios Enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida. No caso de que o usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados poderá comunicarllo a Exponav sen que en ningún caso esta comunicación conleve a obrigación de retirar a correspondente ligazón.

En ningún caso, a existencia de Sitios Enlazados debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de Exponav coas manifestacións, contidos ou servizos provistos.

Exponav non coñece os contidos e servizos dos Sitios Enlazados e por tanto non se fai responsable polos danos producidos pola ilicitud, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/o servizos dos Sitios Enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable a Exponav.

Protección de datos persoais

Os datos solicitados a través do Portal serán incorporados pola Fundación Exponav, con domicilio en Edificio Herrerías, Cantón de Molíns s/n CP 15490 de Ferrol (A Coruña), Teléfono 981 336 017 e correo electrónico exponav@exponav.org.es a un tratamento de información de datos de carácter persoal co fin de atender a consulta ou comunicación remitida.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

O usuario ten dereito a obter confirmación sobre se en Exponav estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios.

Exponav poderá utilizar cookies durante a prestación do servizo do Portal. As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas por un usuario durante a súa visita a unha determinada páxina web. Esta información rexístrase en pequenos arquivos que son gardados nos equipos informáticos do usuario correspondente de forma imperceptible. Cada vez que o usuario volve acceder ao sitio web en cuestión estes arquivos actívanse automaticamente de maneira que se configura o sitio web coas preferencias sinaladas en anteriores visitas.

En definitiva, as cookies son ficheiros físicos de información persoal aloxados no propio terminal do usuario e asociados inequivocamente a este terminal. As cookies non poden ler os arquivos cookie creados por outros provedores.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu programa navegador de maneira que se impida a creación de arquivos cookie ou se advirta do momento en que isto ocorre. O Portal é accesible sen necesidade de que estean activadas as opcións referentes aos arquivos cookie, aínda que poden impedir o correcto funcionamento de mecanismos de seguridade para servizos exclusivos ou determinados servizos que requiren dunha maior seguridade. Por norma xeral, a finalidade dos arquivos cookie do Portal é a de facilitar a navegación do usuario.

Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado

No caso de que o usuario ou calquera outro usuario da internet tivese coñecemento de que os Sitios Enlazados remiten a páxinas cuxos contidos ou servizos son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou contrarios á moral poderá poñerse en contacto con Exponav indicando os seguintes extremos:

  • Datos persoais do comunicante: nome, dirección, número de teléfono e dirección de correo electrónico.
  • Descrición dos feitos que revelan o carácter ilícito ou inadecuado do Sitio Enlazado.
  • No suposto de violación de dereitos, tales como propiedade intelectual e industrial, os datos persoais do titular do dereito infrinxido cando sexa persoa distinta do comunicante. Así mesmo, deberá achegar o título que acredite a lexitimación do titular dos dereitos e, no seu caso, o de representación para actuar por conta do titular cando sexa persoa distinta do comunicante.
  • Declaración expresa de que a información contida na reclamación é exacta.
  • A recepción por parte de Exponav da comunicación prevista nesta cláusula non supoñerá, segundo o disposto na LSSI, o coñecemento efectivo das actividades e/o contidos indicados polo comunicante.
  • Así mesmo, deberá achegar o título que acredite a lexitimación do titular dos dereitos e, no seu caso, o de representación para actuar por conta do titular cando sexa persoa distinta do comunicante.

Legislación

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei española.